Global opvarmning - Tarkett

Global opvarmning

- Tarkett

Global opvarmning

Den globale opvarmning er en af de største trusler, som menneskeheden står overfor. Der råder ikke længere tvivl blandt verdens førende klimaforskere om, at jordens gennemsnitstemperatur stiger, og at der er en direkte sammenhæng med CO2-udledning forårsaget af menneskets afbrænding af fossile brændstoffer.

Klimatruslen er en livsvigtig sag. Hvis det skal lykkes for os at begrænse den globale opvarmning i overensstemmelse med Parisaftalens mål, kommer det til at kræve dramatiske omstillinger i vores måde at producere, forbruge og leve vores liv på, uanset hvor på jorden vi bor. De forandringer, der skal til, kommer til at berøre os alle – herunder både borgere og virksomheder.

Tarkett er en af verdens største gulvproducenter. Vi er med til at skabe miljøer til arbejde, fritid, pleje og uddannelse – og vi vil være med til at bygge fremtidens samfund. Men vi er også en del af den globale industrialisering, som i vid udstrækning ligger bag den klimakatastrofe, som vi snart risikerer at stå overfor. Vi føler et stort ansvar for at gøre alt, hvad vi kan, for at bremse opvarmningen og spare på jordens ressourcer, så vi kan udvikle et samfund, der er bæredygtigt på lang sigt inden for vores planets grænser.

Tarketts indvirkning på klimaet

Tarkett-koncernen sælger 1,3 millioner kvadratmeter gulve hver dag, og vi fremstiller næsten alt selv på vores 33 fabrikker rundt omkring i verden. Vores globale klimaudledning fordeler sig således:

image

Den største udledning af drivhusgasser fra vores gulve stammer fra brugsleddet, og er beregnet ud fra, at vores gulve har en gennemsnitlig anvendelsestid på 15 år. Udledningen i denne fase stammer primært fra el til vedligeholdelsesmaskiner samt udledning fra produktion og brug af kemikalier til rengøring og vedligeholdelse. Selvom udledningen er størst i denne fase af et gulvs livscyklus, er det et område, vi som producenter ikke har nogen større mulighed for at påvirke.

De andre områder har vi større mulighed for at gøre noget ved, fx udledning fra vores egne fabrikker og fra transporten af vores gulve. Vores største potentiale for at mindske vores udledning handler dog om at anvende de rigtige råvarer og sørge for, at vores produkter af deres livscyklus ikke bliver sendt til forbrænding i slutningen, men i stedet bliver genanvendt.

Vores produktions indvirkning på miljøet

Hos Tarkett er det vores mål at optimere materiale- og energiforbrug i alle trin af produktionen. Vi har vores egne forsknings- og udviklingscentre, vores egne fabrikker og vores egne genanvendelsesanlæg, og dermed har vi mulighed for at tage et helhedsgreb omkring produktionen og vide med sikkerhed, hvad der sker i hvert trin.  

Her er eksempler på, hvad vi har gjort og gør i dag:

  • Vores trægulvsfabrik i Hanaskog anvender 100 % vedvarende energi i kraft af, at vi bruger vores eget træspild til energiproduktion og opkøber ”grøn el”.
  • Fra 2021 anvender vi også 100 % "grøn el" til vores fremstilling af trægulve i Polen.
  • På vores vinylgulvsfabrik i Ronneby, Sverige har vi udskiftet fossilopvarmede fyr med eldrevne, hvilket har resulteret i, at vi har mindsket vores udledning af drivhusgasser med over 3.000 tons pr. år. Al den el, vi bruger, stammer 100 % fra vedvarende kilder.
  • Vores fabrikker i Narni, Italien (linoleumsgulve) og Holland (tæpper) producerer deres egen el ved hjælp af solpaneler.
  • På linoleumsfabrikken i Narni, Italien har vi installeret et varmevekslersystem, som genanvender varme fra de store ovne, en biomassekedel, som producerer varmt vand til opvarmning af ovnene, solceller samt et lukket vandsystem. 30 % af energiforbruget stammer fra vores egen produktion, og den købte el stammer 100 % fra vedvarende kilder. Udledningen af drivhusgasser er mindsket med 44 % siden 2010.

Vores produkters indvirkning på miljøet

Alle materialer og produkter har indvirkning på klimaet i hele deres livscyklus. 

Brugsleddet

Gulvmaterialer har generelt den største indvirkning i brugsfasen, når gulvet gennem flere år rengøres og vedligeholdes med rengøringsmidler og elektriske vedligeholdelsesmaskiner. Samtidig kan man diskutere, hvorvidt denne klimaindvirkning virkelig skal påføres gulvet, eller om den nærmere bør henføres til ejendommens udledning sammen med andre brugsrelaterede indvirkninger fra opvarmning, vedligeholdelse og drift.  

Råvarer og produktion

Ud over udledning fra brugsfasen stammer den største klimaudledning fra gulve som regel fra udvinding af råvarer, fremstilling af gulvene og forbrænding ved End of Life. Trægulve, linoleum og andre gulvmaterialer med en stor andel biobaserede råvarer eller råvarer fra vedvarende kilder skiller sig dog ud ved at have meget lav udledning i forbindelse med råvareudvindingen, nogle gange endda negativ udledning. Det skyldes, at råvarerne fra vedvarende kilder har bundet CO2 i deres vækstperiode og dermed bidrager med en CO2-binding, som nogle gange kan være større end den samlede udledning fra udvinding, transport og fremstilling af selve gulvet.

Udledningen fra transport, installation og udrivning af gulvmaterialer er ofte lav sammenlignet med udledningen fra andre dele af livscyklussen.

End of Life

Ved End of Life står forbrænding for den klart største udledning af drivhusgasser, mens deponi ofte medfører lav – nærmest ikke-eksisterende – udledning. For produkter med materialer fra vedvarende kilder og med biologisk nedbrydeligt materiale kan deponi dog indebære, at produktet efter et stykke tid nedbrydes og danner metangas – hvilket er en drivhusgas, som er ca. 25 gange værre end CO2

Genanvendelse medfører ofte lav udledning, men det er sjældent, at EPD’er redegør for et genanvendelsesscenarie i End of Life. Dette skyldes, at producenten er nødt til at bevise, at genanvendelse er sandsynlig ved, at der fx findes fungerende genanvendelsesprocesser og systemer til indsamling af materialet på en relevant del af det marked, hvor produktet sælges. Tarkett har i dag et genanvendelsesscenarie i vores EPD’er for tæppefliser (Ecobase), iQ Natural og løslagte gulve i Genius-kollektionen.  

Hos Tarkett betragter vi cirkulær økonomi som det vigtigste princip for at mindske vores indvirkning på klimaet. Ved hjælp af øget genanvendelse sørger vi for, at affald ikke sendes til forbrænding, og samtidig kan vi ofte erstatte nye, fossile råvarer med genanvendt materiale, hvilket giver store klimafordele.

Derudover stræber vi efter at øge andelen af genanvendte råvarer og biobaserede råvare i vores produkter, hvilket giver et mindre klimaftryk.

Hvad er LCA og EPD?

Livscyklusanalyse – eller Life Cycle Assesment (LCA) – er en metode til at få et helhedsbillede af, hvor stor den samlede indvirkning på miljøet er i et produkts livscyklus; fra råvareudvinding til fremstilling, anvendelse og håndtering af affald. Der tages også højde for transport og samlet energiforbrug i mellemleddene.

Det er et omfattende arbejde at udarbejde en LCA. I første trin beregnes forbruget af ressourcer (vand, energi) og råvarer fra vugge til grav, samt den udledning, som disse medfører. 

Derefter redegøres for ressourceforbrug og udledning på en forståelig måde, set ud fra et miljøperspektiv, ved at beregne indvirkningen på miljøet. I dag er der især fokus på indvirkningen på klimaet, også kaldet Greenhouse Warming Potential (GWP), som angives i CO2-ækvivalenter (CO2ækv.). 

Indvirkningen angives i en enhed,  som kan variere afhængigt af, hvilken produkttype LCA’en gælder. For fx mælk, benzin og gulvlim er liter eller kilo en passende funktionel enhed. For gulvmaterialer bruger man næsten altid kvadratmeter.    

Resultatet fra LCA’en kan præsenteres i en Environmental Product Declaration (EPD), som er en tredjepartsverificeret deklaration, der er udarbejdet i henhold til en vedtaget standard, fx EN 15804. 
En EPD kan være 

  • Generisk – beskriver et typisk produkts indvirkning på miljøet og er ofte baseret på et branchegennemsnit af flere lignende produkter.
  • Produktspecifik – beskriver et specifikt, navngivet produkts indvirkning på miljøet.

 

Tarkett har tredjepartsverificerede EPD’er for en lang række produkter, som du finder her.

Hvordan læser jeg en EPD?

EPD’en kan bedst beskrives som en pædagogisk og overskuelig sammenfatning af livscyklusanalysen for et produkt. Til trods for dette er en EPD langt fra nem læsning, hvis man ikke er vant til at læse disse.

Klimafordele ved genanvendelse

Hos Tarkett betragter vi cirkulær økonomi som helt afgørende løsning for at mindske vores indvirkning på klimaet. Gennem øget genanvendelse sikrer vi, at affald ikke sendes til forbrænding, og samtidig kan vi ofte erstatte nye, fossile råvarer med genanvendt materiale, hvilket giver store klimafordele. 
Klimabesparelserne ved genanvendelse udgøres af følgende:

  • reduceret udledning, da affaldet ikke forbrændes.
  • reduceret udledning, da genanvendt materiale erstatter nye råvarer.

Transports indvirkning på klimaet

Tarketts udledning fra transport af gulvmateriale er i størrelsesordenen ca. 300.000 tons pr. år. Det udgør ca. 12 % af vores samlede udledning (hvis man ikke medregner udledning fra brugsfasen). Den største transportudledning stammer fra lastbiler, som leverer råvarer og færdige gulve. Tarkett ejer stort set ingen lastbiler selv, men samarbejder i stedet med eksterne transportvirksomheder. Vi har en løbende dialog med disse, hvor vi diskuterer, hvordan vores transportudledning kan mindskes.

I forbindelse med genanvendelse hører man nogle gange, at transporten af materiale til genanvendelsesanlægget fjerner alle klimafordelene ved genanvendelse. Dette er dog ikke rigtigt. En gennemsnitlig lastbilstransport udleder 120 g CO2/ton/km (Trafikanalys Rapport 2015:12). 

Her er et par eksempler, som viser, at transporten af materiale til genanvendelse har en meget begrænset indflydelse på den samlede klimabesparelse:

Eksempel A: 1 ton vinyl-installationsspild fra Umeå til Ronneby i Sverige 
Afstand: 1200 km
Transportudledning: 1 x 1200 x 0,120 = 144 kg CO2
Bruttobesparelse (ekskl. transport): 1000 x 3,7 = 3700 kg CO2
Nettobesparelse inkl. transport: 3566 kg CO2
Transportudledningens andel af bruttobesparelsen: 4 %

Eksempel B: 1 ton linoleum-installationsspild fra Stockholm til Narni i Italien
Afstand: 2500 km
Transportudledning: 1 x 2500 + 0,120 = 300 kg CO2
Bruttobesparelse (ekskl. transport): 1000 x 2,6 = 2600 kg CO2
Nettobesparelse inkl. transport: 2300 kg CO2
Transportudledningens andel af bruttobesparelsen: 11 %

Eksempel C: 250 kvm/1 ton tæppefliserfliser (EcoBase) fra Göteborg til Tarkett Waalwijk i Holland
Afstand 1: 1150 km
Transportudledning 1: 1 x 1150 x 0,120 = 128 kg CO2
150 kg ekstraheret garn til Aquafil (Padua, Italien) 
Afstand 2: 1250
Transportudledning 2: 0,150 x 1250 x 0,120 = 22,5 kg CO2
Bruttobesparelse (ekskl. transport): 250 x 9,9 = 2475 kg CO2
Nettobesparelse inkl. transport: 2324 kg CO2
Transportudledningens andel af bruttobesparelsen: 6 %

Du kunne også være interesseret i:

To medarbejdere som arbejder sammen hos Tarkett
Samarbejde

Tarkett ønsker at handle rigtigt og ansvarsfuldt – men vi kan ikke gøre det alene.

Genanvendelse af gulve - Tarkett ReStart
Tarkett ReStart®

Tarketts ReStart-program er cirkulær økonomi i praksis. Vi indsamler installationsspild og gamle gulve i hele landet og transporterer det til vores anlæg, hvor det genanvendes som råvare i nye gulve.

Klimagevinster ved genavendelse - Tarkett
Klimagevinster ved genanvendelse

Hvordan beregner du klimagevinsten ved genanvendelse af gamle gulve og installationsspild? Få overblik over CO2-besparelserne i vores nye rapport.

Hvordan læser jeg en EPD?
Hvordan læser jeg en EPD?

EPD’en kan siges at være en pædagogisk og overskuelig sammenfatning af livscyklusanalysen for et produkt.