Gulve og akustik

Gulve og akustik

Akustik på arbejdspladsen

Vi ønsker ikke at blive forstyrret af lyde fra andre dele af bygningen, hverken derhjemme eller på arbejdspladsen. Den bedste måde at reducere støjniveauet og skabe et behageligt lydmiljø er at vælge det rigtige gulvmateriale fra starten. Her fortæller vi mere om, hvad du bør overveje, når det gælder gulve og akustik. 

Forskellige typer af støj

En lyddæmpende gulvbelægning kan løse mange lydproblemer og mindske forskellige typer af støj på arbejdspladsen som f.eks.: 

Trinlyd
Trinlyd er støj, der kommer fra etagen ovenover eller fra nabolokalet via såkaldt flangetransmission. For at måle trinlydsniveauet anvender man en international standardiseret metode, hvor man placerer en trinlydsmaskine i et rum og måler lydniveauet i rummet nedenunder. Trinlydsdæmpningen er forskellen mellem de målte lydniveauer. Der findes bestemmelser for de højest tilladte niveauer for trinlyd. Til måling af trinlyd anvendes EN/ISO 717-2. 

Kort information om trinstøj

Trommelyd
Lyden fra et gulv, når vi går på det, kaldes for trommelyd. Vi kender det f.eks. fra lange gange, hvor der kan opstå betydelig støj ved gang. Trommelyde er tydeligst på lette, svømmende, hårde gulvtyper, som f.eks. træ og laminatgulve, som kan forringe rummets akustik. Løstliggende, svømmende gulve, som er lagt på et lyddæmpende underlag, reducerer trinlydsstøjen, men vil have den modsatte effekt i forhold til trommelyd. Man risikerer derfor at gøre trommelyden værre, når man reducerer trinlyden. Bygningsreglementet (BR18) opstiller en række krav til trommelyd alt efter rummets funktion. Trommelydsniveauet måles normalt efter NF S31-074. For fx Linoleum Acoustic xf2TM 19 dB har et lydniveau indeks på Ln,e,w 65 dB. 

Kort information om trommelyd

Luftlydisolation 
Luftlydsisolationen er et udtryk for, i hvilken grad luftlyden, fra f.eks. musik, højtaler eller samtale, overføres fra et rum til et andet. Luftlyd overføres både direkte gennem rumadskillende væg- eller etageadskillelser, gennem tilstødende konstruktioner og gennem eventuelle utætheder. I Bygningsreglementet stilles der krav til luftlydsisolationen alt efter lydklasse. Gulvbelægningen giver oftest ingen forøgelse af luftlydsisolationen.   

Efterklang
Efterklangstiden er et udtryk for, hvor hurtigt lyden i et rum dør ud. Fladerne i rummet kaster lyden tilbage. Jo kortere efterklangstid, jo mere behagelige vil rummene ofte være at opholde sig i. Efterklangstiden afhænger af rummets lydabsorberende overflader og rummets størrelse. Det er vanskeligt at beregne efterklangstiden for gulve, men et vinyl- eller linoleumsgulv med skumbagside giver en noget kortere efterklangstid end et tilsvarende gulv uden skumbagside. Linoleum med akustikbagside har en absorptionskoefficient på  αw = 0.1. Den bedste reduktion efterklangen opnås med tæpper.

Gulvets lyddæmpende egenskaber

Forskellige gulve har forskellige lyddæmpende egenskaber. Hårde gulve, som f.eks. sten- og flisegulve, er naturligt årsag til en masse støj. Træ- og laminatgulve har gode trinlydsdæmpende egenskaber, men kan samtidig være årsag til trommelyde som nævnt tidligere. Elastiske belægninger med akustikbagside kan give en trinlydsdæmpning på op til ca. 19 dB og tæpper lidt højere.  Tæpper giver desuden en markant dæmpning af efterklangstiden sammenlignet med andre typer af gulve. 

Tarkett har et stort udvalg af akustikgulve med lyddæmpende egenskaber til forskellige anvendelsesområder. Her kan du se eksempler på dæmpning af trinlyd og trommelyd for forskellige produkter:

Eksempler på støjdæmpningsdata (dB) målt på betondæk      
       
 

Trommelydsforbedring
(Ca. værdier)

 

Trinlydsreduktion
(∆Lw iht. EN 717-2)

Trægulve
14 mm trægulv på 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II
14 mm trægulv, nedlimet


-14
-9
 
17-19
14
       
Linoleumsgulv
Acoustic, 3,8 mm

13
 
19
       
Homogene vinylgulve
iQ Granit Akustik
iQ Optima Akustik

14
13
 
16
16
       
Heterogen vinylgulve
Acczent Akustik

13
 
19
       
LVT-gulve
iD Click Ultimate

19
 
22
       
Sportsgulve
Omnisports Reference (punktelastiske gulv)
Omnisports Excel (punktelastiske gulv)
Multiflex M (overfladeelastiske gulv)

15
16
-8
 
21
24
20

Krav fra Bygningsreglementet

Bygningsreglementet (BR18) stiller krav om, at der bør opstilles projektspecifikke lydbestemmelser for det akustiske indeklima. Bygningsreglementet giver nogle forslag til projekteringsværdierne for luftlydisolation mellem rum og trinlydsniveauet. Inden for f.eks. sundhedssektoren er de akustiske krav opdelt efter forskellige områder som lokaler, hvor patienter sover og hviler sig, og rum til undersøgelse og behandling. Der er særlige krav til lyddæmpning til andre områder som kantiner, installationsrum mv.

SBI-anvisning 237 Lydisolering mellem boliger opstiller en række byggetekniske løsninger for lydisolering mellem bygninger. 

DS 490 Lydklassifikation af boliger, definerer de specifikke kriterier lydklasser (A til F), som fremgår af Bygningsreglementet. 

Mer om akustik og indeklima

Kort information om trommelyd
Kort information om trommelyd

Akustikspørgsmålene bliver mere og mere interessante, og en akustisk egenskab, som bliver mere og mere aktuel, er gulvets trommelydsegenskaber. Til forskel fra trinlyd, som er lyden af gangtrafik i ru

Kort information om trinstøj
Kort information om trinstøj

Trinstøj er den lyd der kommer gennem etagedækket eller via flangetransmission gennem gulvet fra andre rum i samme niveau.

Design og lysreflektioner
Design og lysreflektioner

En række studier og undersøgelser har påvist, at design og omgivelser påvirker patienternes helbredstilstand. Design stimulerer patienternes sind og kan skabe følelsen af velbehag og trivsel.

Brandsikkerhed
Brandsikkerhed

Brandegenskaberne for gulv- og vægbeklædning angives med den såkaldte Euroclass – et system, der omfatter test og vurderingsmetoder til gulve og vægge.

Hospitalsmiljø med god akustik og et behageligt indeklima
Akustik | Hospital

Valg af det rette gulv kan reducere støjniveauet og forbedre arbejds- og sundhedsmiljøet for personale og patienter.

Akustik | Plejehjem
Akustik | Plejehjem

Høje lyde er forstyrrende og mindsker trivslen. Men der findes løsninger, der forbedrer både arbejds- og hjemmemiljøet ved at dæmpe støj. En af dem er valget af gulv.

Farverigt legemiljø til små børn
Farver påvirker indlæringen

Farver på skoler og uddannelsesinstitutioner er ikke blot dekorative – de påvirker børn og unges følelser og adfærd og kan være med til at stimulere og understøtte indlæringen.

Børn taler sammen i studiemiljø
Mindre støj forbedrer studiemiljøet

For meget støj i klasseværelser forstyrrer børns koncentration og indlæring. Derfor er det vigtigt at fokusere på akustik, så både elever og lærere har de bedste forudsætninger.

Lys og indbydende skolegang
Lyset er vigtigt for præstationsevnen og velværet

En godt lysmiljø på skolerne er vigtigt for elevernes tryghed og præstation. Samtidig giver en god belysning et bedre socialt miljø og færre forstyrrelser i klasselokalet.

Små børn leger på trægulv
Godt indeklima forbedrer sundheden

Luften inde kan være op til fem gange mere forurenet end ude pga. af bl.a. støv og allergener – en stor risikofaktor for udvikling af astma. Derfor er indeluften vigtig for elevernes sundhed.

Anbefalede kollektioner